AVG Privacyverklaring WGV

Elke vereniging en stichting is verplicht om een privacyverklaring te hebben volgens de Algemene Verordening gegevensbescherming, zo ook WGV. Deze privacy verklaring is het laatst aangepast op 2 november 2018.

De WijkerGymnastiek Vereniging vindt een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens erg belangrijk. Deze gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Ook informeren we u hoe u correcties kunt aanbrengen of hoe u aan kunt geven als je het niet eens bent met de verwerking van je gegevens.

Gebruik van persoonsgegevens

Wij hechten veel waarde aan uw privacy. Wij doen er dan ook alles aan om de persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk te behandelen. De volgende persoonsgegevens worden (bij inschrijving) van u gevraagd en door het bestuur verwerkt: naam, adres, telefoonnummers, e-mail adres, geboortedatum, bankgegevens.

Gebruik van foto’s en beeldmateriaal

WGV maakt in alle redelijkheid gebruik van foto’s en beeldmateriaal van sporters en/of sportgroepen ten behoeve van onze eigen website en/of social media. Indien u hiervoor geen toestemming geeft, dan kunt u dat schriftelijk (via het toestemmingsformulier gebruik persoonsgegevens) kenbaar maken aan de vereniging.

Doel van de verwerking

Wij verwerken de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: het uitvoeren van de ledenadministratie, de financiële administratie, berichtgeving naar de leden vanuit het bestuur en van de docenten (dit kan bijvoorbeeld middels een groepsapp). Ook voor alle communicatie rondom het vrijwilligerswerk binnen de vereniging.

Verstrekking aan derden

Door ons verzamelde gegevens zijn nodig om de hierboven beschreven doeleinden te kunnen bereiken. Daarnaast kan verstrekking van gegevens aan derden noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld voor deelname aan wedstrijden en evenementen (bijv. aan de KNGU). WGV zal enkel die gegevens verstrekken aan derden die strikt noodzakelijk zijn en zal hier ten allen tijde zorgvuldig mee omgaan.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarige (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van je gegevens. WGV treft voortdurend passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Je hebt als lid (of als wettelijk vertegenwoordiger) van WGV de mogelijkheid om een overzicht te krijgen van de persoonsgegevens die WGV verwerkt. Wij zullen dit zo snel mogelijk, na uw verzoek verstrekken. Indien uit het door ons verstrekte overzicht blijkt dat er onjuistheden in uw persoonsgegevens zitten, kunt u ons verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Geheimhoudingsplicht

Voor alle bestuursleden, docenten en vrijwilligers die werkzaamheden verrichten binnen onze vereniging geldt een geheimhoudingsplicht. Dit houdt in dat geheimhouding in acht wordt genomen over alles wat u over de organisatie en de leden te weten bent gekomen waarvan u als vrijwilligers het vertrouwelijke kan vermoeden.

Contactgegevens

Indien u vragen heeft over de verwerking van u persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen. Dit kan per mail via het volgende adres: info@wgvdewijk.nl

Bewaarbeleid

De ledenadministratie van WGV bewaart de persoonsgegevens zolang men lid is. De gegevens ten behoeve van de financiële administratie worden volgens de wettelijke termijn, 7 jaar bewaard.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen worden op onze webpagina gepubliceerd.

 

Download deze PDF bestanden naar uw computer.